Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Quatang4u.com với Điều khoản & Điều kiện sử dụng

1. Điều khoản

Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những điều này trang web Điều khoản và Điều kiện sử dụng, tất cả các luật và quy định hiện hành, và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ với bất kỳ địa phương hiện hành nào luật pháp Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu có trong trang web này là được bảo vệ bởi bản quyền và luật thương hiệu hiện hành.

2. Giấy phép sử dụng

Quyền được cấp để tạm thời tải xuống một bản sao của các tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web Quatang4u.com cho cá nhân chỉ xem thương mại tạm thời. Đây là việc cấp giấy phép, không được chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu,sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại, hoặc cho bất kỳ màn hình công cộng nào (thương mại hoặc phi thương mại), cố gắng dịch ngược hoặc thiết kế ngược bất kỳ phần mềm nào có trên trang web Quatang4u.com. xóa mọi bản quyền hoặc ký hiệu độc quyền khác khỏi tài liệu; hoặc là chuyển tài liệu cho người khác hoặc người hâm mộ copy và đăng nội dung lên bất kỳ máy chủ nào khác.

Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số những hạn chế này và có thể bị Quatang4u.com chấm dứt bất cứ lúc nào. Khi chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu cho dù ở định dạng điện tử hoặc in.

3. Khước từ

Các tài liệu trên trang web Quatang4u.com trực tuyến được cung cấp bằng tiếng Việt. Quatang4u.com không bảo đảm, bày tỏ hoặc ngụ ý, và từ đó từ chối và phủ nhận tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc điều kiện thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hơn nữa, Quatang4u.com không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, kết quả có khả năng hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web Internet của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web này.

4. Hạn chế

Trong mọi trường hợp, Quatang4u.com hoặc nhà cung cấp  sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh,) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên Quatang4u.com, ngay cả khi Quatang4u.com hoặc đại diện ủy quyền của Quatang4u.com đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng thiệt hại đó. Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép các giới hạn đối với các bảo đảm ngụ ý hoặc các giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những hạn chế này có thể không áp dụng cho bạn.

5. Sửa đổi

Các tài liệu xuất hiện trên trang web Quatang4u.com có ​​thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, chính tả hoặc nhiếp ảnh. Quatang4u.com không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. Quatang4u.com có ​​thể thay đổi các tài liệu có trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên Quatang4u.com không đưa ra bất kỳ cam kết cập nhật tài liệu nào.

6. Liên kết

Quatang4u.com đã không xem xét tất cả các trang web được liên kết đến trang web Internet của nó và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi Quatang4u.com  của trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy đều có nguy cơ riêng của người dùng.

7. Điều khoản sử dụng trang web Sửa đổi

Quatang4u.com có ​​thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện sử dụng.

8. Luật điều chỉnh

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web Quatang4u.com đều phải chịu sự điều chỉnh của luật pháp của Việt Nam mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật.